สปส. จัดงานส่งเสริมสุขภาพผู้ประกันตนที่ รพ.ลาดพร้าว

Started by junjao, July 31, 2020, 12:08:54 am

Previous topic - Next topic


junjao

สปส. จัดงานส่งเสริมสุขภาพผู้ประกันตนที่ รพ.ลาดพร้าว

สำนักงานประกันสังคมจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้งานประกันสังคม ประจำปี 2563 "Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน" ที่โรงพยาบาลลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

Source: สปส. จัดงานส่งเสริมสุขภาพผู้ประกันตนที่ รพ.ลาดพร้าว