จูโนจับภาพขั้วเหนือดวงจันทร์แกนีมีด

Started by junjao, July 30, 2020, 06:00:37 am

Previous topic - Next topic


junjao

จูโนจับภาพขั้วเหนือดวงจันทร์แกนีมีด

ดาวพฤหัสบดีมีดาวบริวาร หรือดวงจันทร์อยู่ 79 ดวง มีอยู่ 4 ดวงที่มีขนาดใหญ่ ได้แก่ ไอโอ, ยูโรปา, แกนีมีด และคัลลิสโต แต่ดวงจันทร์แกนีมีดกลับแตกต่างจากดวงอื่นๆ เพราะเป็นดวงจันทร์เพียงดวงเดียว

Source: จูโนจับภาพขั้วเหนือดวงจันทร์แกนีมีด