นายกฯ ชื่นชม นิทรรศการ เสริมสร้าง ศก.ฐานรากมั่นคง-ช่วยชุมชนพึ่งตนเอง

Started by junjao, July 28, 2020, 12:09:11 pm

Previous topic - Next topic


junjao

นายกฯ ชื่นชม นิทรรศการ เสริมสร้าง ศก.ฐานรากมั่นคง-ช่วยชุมชนพึ่งตนเอง

นายกฯ ชื่นชม นิทรรศการ กรมการพัฒนาชุมชน น้อมนำแนวทางพระราชดำริ "ปลูกพืชผักสวนครัว" และ "โคก หนอง นา" เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง-ช่วยชุมชนพึ่งตนเองได้ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา

Source: นายกฯ ชื่นชม นิทรรศการ เสริมสร้าง ศก.ฐานรากมั่นคง-ช่วยชุมชนพึ่งตนเอง