www.เราไม่ทิ้งกัน.com ปรับปรุงแล้ว แนะคนได้ SMS ยืนยัน ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

Started by junjao, March 28, 2020, 06:03:06 pm

Previous topic - Next topic

junjao

www.เราไม่ทิ้งกัน.com ปรับปรุงแล้ว แนะคนได้ SMS ยืนยัน ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

กรุงไทย ปรับปรุงเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เรียบร้อยแล้ว หลังปิดชั่วคราว แนะผู้ที่ลงทะเบียนผ่านและได้รับ SMS ยืนยันแล้วไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

Source: www.เราไม่ทิ้งกัน.com ปรับปรุงแล้ว แนะคนได้ SMS ยืนยัน ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่